Tinklinio bendradarbiavimo modelis yra paremtas bendradarbiavimo tinklų kūrimo metodologija, sudarančia prielaidas konstruoti vidinius (institucinius) ir išorinius (tarpinstitucinius) mokyklų tinklus kaip bendradarbiavimo instrumentą, siekiant stiprinti bendradarbiavimą tarp mokinių ugdymusi suinteresuotų mokyklos specialistų, institucijų ir mokyklos. Tinklinio bendradarbiavimo modelį siūloma pasirinkti mokykloms, siekiančioms veiksmingos socialinės partnerystės plėtros ir kurios numato į mokykloje vykstančius ugdymo procesus įtraukti daugiau išorės partnerių (pvz., vaikų teisių apsaugos tarnybų, seniūnijų, dienos užimtumo centrų, kultūros, verslo centrų ir kt.). Taikant šį modelį bus kuriama ir išbandoma mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta  sutelkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai kuriant patrauklesnį ugdymosi turinį, praturtinant mokymosi aplinkas naujomis priemonėmis bei kuriant individualius pagalbos vaikui veiklos planus.